MP Akce

Memento

V rámci primární prevence žáci prvního a druhého ročníku shlédly divadelní zpracování románu Radka Johna Memento. Nastudování bylo v režii umělecké agentury Rajcha z Poličky. Jedná se o skutečný příběh mladého narkomana. Michal, hlavní hrdina, se poprvé setkává s drogou v partě, kde poznává i svou dívku Evu. Oba se stávají být na drogách závislí a začínají se dopouštět trestné činnosti. Dostanou se do vězení i odvykacích zařízení. A začíná strmý pád do hlubin. Závěr je však hrozný – Eva umírá a z Michala se stává lidská troska, závislá na pomoci ostatních. Divadelní zpracování bylo pro žáky srozumitelné a příběh poukázal na životní pravdu – i z maličkosti se může stát velká a nebezpečná věc.

IMG_5980 IMG_5981 IMG_20170309_124323 IMG_20170309_124737

Pavel Pabián – sex, vztahy, HIV

Na závěr roku proběhla pro třetí ročníky přednáška P. Pabiána, ve které se diskutovalo o vztazích mezi lidmi, o sexu a pohledu na něj v rámci společnosti. Nedílnou součástí byla i, v současné době již trochu opomíjená, otázka HIV a AIDS. Toto téma však opět nabývá na aktuálnosti.Přednášku doplňovaly skutečné příběhy. Nedílnou součástí bylo i zodpovězení dotazů.S dalšími dotazy se můžete na P. Pabiána obrátit:

e-mail: p.pabian@centrum.cz,   tel: 728 370 174

pab 16 (2) pab 16 (3) pab 16 pabián 16

Pšov 2016

Žáci druhých ročníků vyjeli v rámci primární prevence 30. 11. 2016 do Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Pšov. Tato exkurze navazuje na přednášku Šikana z prvního ročníku. Snahou je, přiblížit žákům v teoretické části probíraná témata i prakticky. Při příjezdu do ústavu jsou seznámeni se základními pravidly, která musí klienti dodržovat, jak se může každý z nich do takového zařízení dostat, a velkou odezvu mají i konkrétní příběhy. Po té jsou žáci rozděleni do menších skupin a spolu s vychovateli si projdou jednotlivé části. Jedná se o ubytovací část, jídelnu, učebnu s počítači, místnost pro volnočasové aktivity, dílny. Tato exkurze má ze strany žáků velkou odezvu. V reálu vidí, kam je může jejich nevhodné chování dostat. S ohledem na primární prevenci se jedná o velmi vhodnou akci, která je doplněna i zodpovězením dotazú.

Červená stužka

Letos, stejně jako v minulých letech, jsme se připojili k osvětové a informační kampani Červená stužka, kterou pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Česká společnost AIDS pomoc. 1. prosince naši žáci Viktorie Burianová, Tereza Fornádelová, Zdenka Pankrácová a Tereza Týrová prodávaly symbol kampaně – červenou stužku. Na konto připsaly 1400 Kč. Finanční prostředky budou použity na provoz Domu světla, na prevenci ve školách, na bezplatné testování apod. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili.

Přednáška na téma „Šikana“

V pondělí 12. prosince 2016 proběhla v prvních ročnících přednáška týkající se velmi závažného, a v dnešní době hodně diskutovaného problému, šikany. Přednášejícím byl, již s námi dlouhodobě spolupracující, ředitel Výchovného ústavu a střediska výchovné péče v Pšově PhDr. Sáva Arabadžiev. Žáci se seznámili s projevy šikany, jak napomoci k jejímu zamezení a jak řešit situace, kdy k šikaně dochází. Velmi dobře vnímanou částí přednášky jsou konkrétní příklady, které přednášející zmiňuje ze své dlouholeté praxe. Na závěr jsou nabídnuty kontakty, kam se mohou žáci se svými problémy obrátit. Ty jsou součástí nástěnky MP a webu školy.

-IMG_20161206_080310 -IMG_20161206_080313 -IMG_20161206_085615 -IMG_20161206_085629

Tabákový zákon

Přednášku pro žáky druhých ročníků připravil JUDr. Bohumil Kotas v rámci prevence kriminality Police ČR. Týkala se filosofie a důležitých ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (tabákový zákon).  Obsahem bylo nejen vysvětlení důležitých institutů tohoto zákona, ale jeho návaznost na trestní zákoník, zákon o silničním provozu a zákon o přestupcích. Vzhledem k věku žáků byla ústředním bodem přednášky zákonná povinnost zdržet se požívání návykových látek zejména před řízením motorových vozidel, povinnost podrobit se na výzvu oprávněné osoby orientační zkoušce, resp. odběru biologického materiálu a sankce hrozící při porušení zákona. Součástí přednášky byl i prostor pro otázky žáků a diskusi s přednášejícím.

IMG_5765 IMG_5766

Drogy a právo

Přednášku pro žáky prvních ročníků připravil JUDr. Bohumil Kotas v rámci prevence kriminality Police ČR. Obsahem byl krátký exkurs do historie užívání drog a vývoj tolerance společnosti k tomuto jevu včetně dobových právních i neprávních restrikcí, současná právní úprava v EU a ČR, přehled orgánů prevence a represe v ČR, přehled nejvíce frekventovaných drogových deliktů včetně znaků jejich skutkových podstat a trestních sazeb, otázky trestnosti mladistvých pachatelů, aktuální stav na drogové scéně v ČR a odhad materiálních škod způsobených drogovou kriminalitou. Součástí přednášky byl i prostor pro otázky žáků a diskusi s přednášejícím.

1A (3)1A (4) 1B (5)