MP Akce

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov

 Dne 14. 11. 2017 druhé ročníky navštívily v rámci primární prevence Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov. Tato návštěva navázala na přednášku ředitele ústavu PhDr. Savy Arabadžieva, který v loňském školním roce ve třídách přednášel na téma šikana. VÚ Pšov je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jsou zde chlapci ve věku 16 – 18 let, po prodloužení ÚV nebo OV do 19 let, chlapci, kteří nemají zájem o studium, nebo z určitých důvodů nejsou ve středoškolském vzdělání schopni pokračovat. Jedná se o výchovný ústav, který nemá charakter školy. Hlavním úkolem je vytvoření pracovních návyků u těchto dětí, zodpovědnosti a připravit je na začlenění se do budoucího života. Od roku 2014 je součástí zařízení Středisko výchovné péče. To poskytuje široké veřejnosti komplexní preventivně výchovnou péči primárně zaměřenou na děti a mládež s poruchami chování. Sestává ze tří funkčních oddělení, a sice z oddělení ambulantního a stacionárního a oddělení pobytového Nejdříve nám vychovatelé vysvětlili funkci ústavu, důvody, které vedou k zařazení do ústavu a možnosti, které ulehčují život v zařízení. Potom jsme měli možnost si prohlédnout všechny objekty, ve kterých jsou chlapci  ubytováni, jídelnu, i pracovní dílny. Překvapilo nás velmi strohé, ale účelné zařízení. Dozvěděli jsme se celý denní režim, který se převážně skládá z pracovní činnosti. Pro naše žáky bylo zcela nepochopitelné, že chvíle strávené v posilovně jsou jen za odměnu a to ještě po umytí podlahy a naštípání dvou koleček dříví. Celá exkurze byla doplněna příběhy ze života a snad i díky nim naši žáci pochopili, že tomuto zařízení je lepší se vyhnout. Vždyť takové věci jako je vlastní pokoj, možnost kdykoliv se projít, zahrát si na PC, je v tomto ústavu věcí jen těžko nebo vůbec získatelnou.  Myslím, že tato exkurze měla velký význam v uvědomění si životních priorit.

IMG_20171114_103653 opr IMG_20171114_103704opr IMG_20171114_112017opr IMG_20171114_113021opr IMG_20171114_114843opr

 Šikana

Dne 10. 11. 2017 proběhla v rámci primární prevence pro první ročníky přednáška na téma Šikana. Přednášel speciální pedagog a psychoterapeut PhDr. Sáva Arabadžiev, který je zároveň i ředitelem Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Pšov. Téma v dnešní době velmi diskutované bylo podáno srozumitelnou, a příběhy z praxe doplněnou, formou. Žáci byli seznámeni se základními pojmy, projevy šikany, právními důsledky a v neposlední řadě i kontakty, kam se obrátit v případě, že jsou obětí šikany, nebo mají podezření, že byli svědky šikany. Tato beseda je již nedílnou součástí primární prevence na naší škole a volně pokračuje v druhém ročníku návštěvou Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Pšov. Všem žákům děkuji za průběh akce a dotazy, kterých nebylo málo.

 

Tabákový zákon

Přednášku pro žáky druhých ročníků připravil JUDr. Bohumil Kotas v rámci prevence kriminality Police ČR. Týkala se filosofie a důležitých ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (tabákový zákon).  Obsahem bylo nejen vysvětlení důležitých institutů tohoto zákona, ale jeho návaznost na trestní zákoník, zákon o silničním provozu a zákon o přestupcích. Vzhledem k věku žáků byla ústředním bodem přednášky zákonná povinnost zdržet se požívání návykových látek zejména před řízením motorových vozidel, povinnost podrobit se na výzvu oprávněné osoby orientační zkoušce, resp. odběru biologického materiálu a sankce hrozící při porušení zákona. Součástí přednášky byl i prostor pro otázky žáků a diskusi s přednášejícím.

drogy (6) drogy (5) drogy (3)

Drogy a právo

Přednášku pro žáky prvních ročníků připravil JUDr. Bohumil Kotas v rámci prevence kriminality Police ČR. Obsahem byl krátký exkurs do historie užívání drog a vývoj tolerance společnosti k tomuto jevu včetně dobových právních i neprávních restrikcí, současná právní úprava v EU a ČR, přehled orgánů prevence a represe v ČR, přehled nejvíce frekventovaných drogových deliktů včetně znaků jejich skutkových podstat a trestních sazeb, otázky trestnosti mladistvých pachatelů, aktuální stav na drogové scéně v ČR a odhad materiálních škod způsobených drogovou kriminalitou. Součástí přednášky byl i prostor pro otázky žáků a diskusi s přednášejícím.

IMG_20171102_102256 IMG_20171102_102241 IMG_20171102_102221