Ostatní projekty

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Zařazení: OP VK  – oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt reaguje na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů středních škol v zaměstnání. Střední školy volají po praktickém vyučování, setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů, řešení úkolů z praxe, které umožní studentům snadnější přechod do pracovního včetně podnikatelského života, což je cílem projektu.

Projekt je určen studentům středních škol – především Obchodním akademiím a gymnáziím a středním odborným školám. Pro obě skupiny škol budou připraveny kurzy praktického ekonomického vyučování dle jejich zaměření a priorit. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové zmíněných škol, kteří vítají přípravu praktických úkolů a větší množství výukových materiálů, pomocí kterých budou moci procvičovat teorii, kterou vykládají v rámci své výuky. Důležitá je pro ně i výměna zkušeností mezi pedagogy a setkávání se zástupci firem, se kterými mohou plánovat praxe či stáže pro své studenty. Vybudování centra praktického ekonomického vyučování pod vedením expertů Fakulty sociálně ekonomické UJEP povede k výše uvedeným cílům.

Navazujícími cíli projektu jsou zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce, rozvoj znalostí a dovedností vč. soft skills vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě (např. založení živnosti), a z pohledu žadatele rovněž zvýšení kompetencí, které budou mít vliv na větší úspěšnost přijetí na vysokou školu.

Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace je nositelem projektu

Nebojte se matematiky!

CZ.1.07/1.1.34/01.0022

Cílová skupina projektu:

  • Žáci středních škol, pracovníci škol a školských zařízení.

Stručný obsah projektu

  • Dle posledních výzkumů znalosti a dovednosti žáků v UK klesají rychlým tempem. Především v matematice se výsledky žáků zhoršily nejvíce ze všech ostatních krajů v ČR. Projekt se proto zaměřuje na zvýšení matematické gramotnosti žáků na gymnáziích a průmyslových školách, čímž v důsledku podporuje studium technických oborů. Aprobovaní matematikáři ze zapojených škol se budou společně podílet nejprve na identifikaci specifických problémů, které jsou bariérou ve výuce matematiky a následně na jejich eliminaci a na tvorbě metodiky, která bude obsahovat nové metody a způsoby výuky, pracovní listy a další návody, jak přiblížit matematiku žákům z cílové skupiny. Součástí projektu budou také matematické soutěže, exkurze a vytvoření matematické a technické laboratoře. Prostřednictvím zavedení nových výukových metod, přístupů a forem výuky chceme v rámci projektu žáky zaujmout a přesvědčit je, že matematika není abstraktní věda, ale že je součástí běžného života.

 

Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč o práci

 

samostatný absolvent 2011

Cíle projektu vycházejí ze zjištěné potřeby spolupráce mezi středními školami a zaměstnavateli. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který bude rozvíjet podnikatelské znalosti, schopnosti a dovednosti žáků středních škol. Zajistí zainteresovaným žákům získat zkušenosti v „netechnických” předmětech jako jsou obchodní vztahy, obchodní schopnosti, komunikace, jednání vně i uvnitř firmy, ekonomické myšlení, organizace času, týmová spolupráce, samostatnost apod.

Stavebnictví – perspektiva pro mladé: SPM

Více informací získáte na stránkách: http://stavebnictvipromlade.cz/

 

čtěte v aktualitách