Obory vzdělání

Všechny studijní obory jsou 4 leté, ukončené maturitní zkouškou z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky a odborných předmětů.

Od 1.září 2009 počínaje 1. ročníkem v souvislosti se zavedením ŠVP se mění obory vzdělání:

36-47-M/01  Stavebnictví

zaměření Pozemní stavitelství

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

zaměření Management ve stavebnictví

63-41-M/02  Obchodní akademie

Od 1.září 2010 počínaje 1. ročníkem v souvislosti se zavedením ŠVP se mění obory vzdělání:

36-45-M/01  Technická zařízení budov

U oboru TZB musí být v přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

EUROPASS – Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce

Od roku 2006 získají žáci spolu s maturitním vysvědčením tzv. Europass – dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce, který podstatně zvýší uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce. Tento dokument sám o sobě není právním dokladem, ale usnadňuje uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. V anglickém jazyce jsou velmi podrobně popsány kompetence získané v daném oboru vzdělání. Popis vychází z usnesení a doporučení Rady Evropy a Evropského parlamentu o jednotném rámci kvalifikací v EU.

Více informací na: www.europass.cz