Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně – pondělí od 7:30 do 16:30. Ostatní dny od 7:30 do 14:00. Přihlášky je také možné poslat prostřednictvím pošty.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022

PŘIJÍMACÍ-ŘÍZENÍ-NA-ČTYŘLETÉ-MATURITNÍ-OBORY

Otevírané obory:

Stavebnictví  
Ekonomika a podnikání  
Obchodní akademie  
Technická zařízení budov  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání:

Obor vzdělání Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma vzdělávání
36-47-M/01 Stavebnictví 90 denní
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví) 60 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 denní
36-45-M/01 Technická zařízení budov 30 denní

Podání přihlášky:

Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT

Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna

Vzor vyplněné přihlášky pro denní studium

Na přihlášce uvede uchazeč max. dvě zvolené školy. Vyplněnou přihlášku okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a doručí  na zvolené školy.

Podání přihlášek pro denní studium do 1. 3. 2021

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Průběh přijímacího řízení:

V 1. kole přijímacího řízení je povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, zadávaná a vyhodnocovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzděláváníPřijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech: 1. termín dne 12. 4. 2021, 2. termín dne 13. 4. 2021. Každý uchazeč má právo konat zkoušku dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se mu započítává lepší výsledek.

Ředitel školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil. Náhradní termín je stanoven na dny 12. 5. a 13. 5. 2021.

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel školy, po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu, zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí (ukládá se na poště po dobu 5 pracovních dnů). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn, pod přiděleným registračním číslem, na našich internetových stránkách a u vchodu do budovy školy.

Ilustrační testy:

Český jazyk – Didaktický testKlíč řešení

Matematika – Didaktický testKlíč řešení