Přijímací řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na 1. září 2017 čtvrté kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu přijímáme do 30. srpna 2017.

kritéria 4. kola přijímacího řízení

Otevírané obory:

Stavebnictví
Ekonomika a podnikání
Obchodní akademie
Technická zařízení budov

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání:

Obor vzdělání Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma vzdělávání
36-47-M/01 Stavebnictví 60 denní
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví) 60 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 denní
36-45-M/01 Technická zařízení budov 30 denní

 

Podání přihlášky:

Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT pro školní rok 2016/2017.

Tiskopis přihlášky ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 20162017

Vzor vyplněné přihlášky pro denní studium

Na přihlášce uvede uchazeč max. dvě zvolené školy. Vyplněnou přihlášku okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a doručí  na zvolené školy.

Podání přihlášek pro denní studium do 1. 3. 2017

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Jednotná přijímací zkouška 2017

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Průběh přijímacího řízení:

V 1. kole přijímacího řízení je povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, zadávaná a vyhodnocovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzděláváníPřijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech: 1. termín dne 12.4.2017, 2. termín dne 19.4.2017. Každý uchazeč má právo konat zkoušku dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se mu započítává lepší výsledek.

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil. Náhradní termín je stanoven na dny 11.5. a 12.5.2017.

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel školy, po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu, zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí (ukládá se na poště po dobu 5 pracovních dnů). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn, pod přiděleným registračním číslem, na našich internetových stránkách a u vchodu do budovy školy.

Ilustrační testy:

Český jazyk – Didaktický testKlíč řešení

Matematika – Didaktický testKlíč řešení